KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż w przypadku powierzenia spraw naszej Kancelarii :

1. Administratorem danych osobowych w naszej Kancelarii jest :

Olga Breczko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Olga Breczko, NIP 5821540556, adres: Ratuszowa 1/1, 82-300 Elbląg

2. Pana/ Pani dane osobowe (jeśli zostaną lub zostały przekazane Kancelarii) przetwarzane będą w celu:

  • wykonywania obowiązków związanych ze świadczeniem usług prawnych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • w celu przeprowadzenia przedstawienia informacji o usługach prawnych na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • w celu skontaktowania się z Panem/Panią w przypadku takiej konieczności i w związku z prowadzonymi sprawami lub świadczonymi usługami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, datę urodzenia i inne dane jeśli są niezbędne dla wykonania usługi prawnej.

4. Pana/i dane osobowe udostępnione nam nie będą przekazane do Państwa trzeciego (nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5. Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z naszą Kancelarią w zakresie obsługi informatycznej oraz prawnej, ubezpieczeniowej, pocztowej lub kurierskiej oraz podmiotom wykonującym usługi na rzecz naszego pomiotu celem wykonania usługi prawnej na Państwa rzecz w tym radcom lub adwokatom, aplikantom tłumaczom współpracującym z naszą Kancelarią celem wykonania usług oraz upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pana/i Dane Osobowe pozyskane w celu świadczenia usług prawnych przechowujemy minimum przez okres trwania umowy oraz 5 lat po ich zakończeniu, lecz nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń.

7. Posiada Pan/i prawo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Możemy odmówić usunięcia, ograniczania przetwarzania danych osobowych w takim zakresie w jakim spoczywa na nas obowiązek archiwizowania danych lub ich udostępniania.

8.Powyższe uprawnienia może Pan/i wykonać przez kontakt z naszą Kancelarią:

Kancelaria Radcy Prawnego Olga Breczko, NIP 5821540556,

adres: Ratuszowa 1/1, 82-300 Elbląg

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego upoważnionego organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem świadczenia na Pani/Pana rzecz usług prawnych.